EnergieCooperatie Top&Twel is officieel van start

Op woensdag 3 december 2020 is de eerste Algemene Leden Vergadering van EnergieCooperatieTop&Twel gehouden. Het bestuur is door de aanwezige leden gekozen:

Voorzitter: Koos Oosterhaven

Penningmeester: Gerben Visser

Secretaris: Jos Oosterkamp

Algemeen lid: Alex Coppoolse

Voorts is het Huishoudelijk Reglement aangenomen en is het beleidsplan voor 2021 unaniem geaccepteerd. In volgende berichten komen we hier ongetwijfeld op terug, voor nu volstaat om de hoofdpunten te benoemen.

Als ECTT onderschrijven we provinciale en regionale energiestrategie (25% energiebesparing in 2030 en een klimaatneutraal TopenTwel in 2050) en wil er een actieve en betrokken bijdrage aan leveren.  De ECTT wil zich daarom in 2021 richten op:

 1. Energiebesparing
  • Quick Scan besparing (zie ook speciaal bericht hierover):  (niet)leden krijgen professioneel advies en subsidie-info (reeds gestart nov 2020)
  • Inzet warmte camera: (niet)leden kunnen inzicht krijgen in coldspots en passende maatregelen nemen (start in december 2020 – zie ook komende berichten hierover)
  • Actief delen van informatie: via de kanalen website, FB, T&T-online, etc. (gestart na oprichting ECTT)
  • Organiseren van demonstratie- en inspiratiewandelingen langs lokale voorbeelden van panden waarin energiebesparing en/of nieuwe technieken gerealiseerd zijn (2 maal in 2021)
 2. Energieopwekking
  • Zonnepanelen op het Harspit: actieve deelname in verkenning en mogelijk de realisatie, al dan niet met Postcoderoos-regeling
  • Zonneweide: verkenning haalbaarheid (financieel, planologisch, etc)
  • Scouten van haalbare energieopwekkingsopties: inzet van ons netwerk in projecten die voor T&T haalbare duurzame energieproductie kunnen realiseren
   • Water en energie
   • Waterstof
   • Zonnedaken, …..

Met name voor de mogelijkheden van energieopwekking realiseren we ons dat er sterke denkbeelden en meningen zijn tav haalbaarheid en gevolgen van de gekozen oplossingen. We willen als ECTT uitdrukkelijk de leden én bewoners van TopenTwel betrekken in deze keuzes door met enige regelmaat informatie- en discussie bijeenkomsten te organiseren en de haalbaarheid en acceptatie van nieuwe oplossingen te belichten. We vinden het van groot belang om als TopenTwel voorbereid te zijn op de gevolgen van de Regionale Energie Strategie (RES) zoals die door Provinsje en Gemeente momenteel worden voorbereid. Op dit moment is de ECTT al een gesprekspartner en we willen voorkomen dat regionale oplossingen niet zonder instemming en inspraak van bewoners worden gerealiseerd.

U bent van harte uitgenodigd lid te worden van de ECTT, duurzame energie af te nemen van EnergieVanOns (via de ECTT) en daarmee een bijdrage te leveren aan een (beetje) duurzamere wereld. Tegelijkertijd steunt u daarmee de ECTT, financieel en in het realiseren van haar doelstellingen. Bereken de financiële consequenties voor het overstappen naar EnergieVanOns op de website.

Zie ook: www.energiecooperatietopentwel.nl

Reageren? info@energiecooperatietopentwel.nl