Transitievisie Warmte van SudwestFryslan

Als ECTT vinden we het een belangrijke zaak dat er volop ingezet wordt op het streven om Nederland CO2 neutraal te krijgen. De verduurzaming van huizen (en bedrijven!) is daar een logisch onderdeel van.

De ECTT wil daarom met haar leden en de bewoners van Top en Twel in gesprek . Zodat we zelf ons eigen WijkUitvoeringsPlan maken. De term wijk volgt uit het overheidsbeleid, maar verwijst voor ons natuurlijk naar Top en Twel.

We kunnen dat niet alleen en maken daarbij gebruik van wat de gemeente SWF al onderneemt.

In de uitwerking van de transitievisie Warmte voor SWF is de ambitie van de gemeente verwoord, om 5641 (geclusterde A/B) woningen van het gas af te kunnen krijgen. Voor Top en Twel vertaalt zich dat naar 119 woningen.

Wat doet de gemeente:

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân (SWF) heeft net na de zomer van 2021 ingestemd met de Transitievisie Warmte. In deze visie, die al eerder ter inzage lag voor inwoners, zet de gemeente een eerste stap om woningen aardgasvrij te maken en daarmee CO2 te reduceren. De ECTT wordt in bijeenkomsten met alle energiecoöperaties van Sudwest Fryslan, door de gemeente bijgepraat over de voortgang en het concreet maken van deze transitievisie warmte. De hele visie is hier terug te vinden: https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bijlage-Transitievisie-Warmte.pdf.

Het proces dat SWF voorstelt is als volgt:

Randvoorwaarden

1. De gemeenteraad beschrijft de randvoorwaarden waar een wijkuitvoeringsplan aan moet voldoen (kaderstellende rol). De gemeente draagt hierbij ook duidelijk uit dat het aardgas wat de gemeente betreft eraf gaat en dat het maatschappelijk zeer onwenselijk is om naast een nieuw energiesysteem een aardgasnet in stand te houden.

2. Scenario’s opstellen (bewoners)

In een aantal sessies bedenken bewoners met elkaar een aantal scenario’s om de woningen in de wijk aardgasvrij te maken. De bewoners worden hierbij voorzien van toegankelijke kennis door experts, zodat bewoners goed weten wat de opties en daarbij de voor- en nadelen zijn.

3. Participatieve Waarde Evaluatie (bewoners)

Via een online platform worden aan alle inwoners van de betreffende wijk scenario’s voorgelegd met betrekking tot beleids- of beslisalternatieven. Hen wordt gevraagd die scenario’s te wegen (door bijvoorbeeld 100 punten of een geldbedrag te verdelen over die scenario’s).

4. Bewonersforum advies (bewoners)

Het bewonersforum bestaat uit bewoners uit de wijk. Zij vertalen de uitslag van de Participatieve Waarde Evaluatie naar een advies voor de raad.

5. Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in de vijfde stap een controlerende rol (check of het proces doorlopen is, zoals was afgesproken) en zorgt voor inhoudelijke besluitvorming (dit is louter nog de knoop doorhakken).

Wat doet de ECTT:

De gemeente SWF vraagt energiecoöperaties om mee te denken in concrete oplossingen. We willen dit graag doen, maar zullen daarbij in gesprek gaan met de leden van ECTT en de bewoners van Top en Twel. Voor ons allen is het (zie het proces van de gemeente) van belang dat er zoveel mogelijk mensen meedenken en mee gaan doen. Op de volgende ALV (dd. 19 mei 2022 in he Harspit) zal dit onderwerp (de transitie) dan ook op de agenda staan. En omdat we niet zelf het wil uit kunnen gaan vinden zal dhr Arnold Burger uit Reahûs ons hierin meenemen en hun ervaringen delen.