Uitnodiging en agenda voor derde algemene ledenvergadering Energiecoöperatie Top & Twel U.A. 19 mei 2022 van 19:30 tot 21:30 uur in MFC It Harspit te Oppenhuizen

Graag nodigen we alle leden van de Energiecooperatie Top&Twel uit voor de ALV. Ook Niet- leden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen, maar hebben geen stemrecht.

We zien u graag op 19 mei a.s. in het Harspit.

Het bestuur van ECTT

AGENDA

1. Opening formele verenigingsdeel

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag ALV 14 september 2021 (bijlage 1)

4. Bestuurssamenstelling

a. Aftredend, niet herkiesbaar: Pieter de Jager

b. Te benoemen: Corrie Dam

5. Terugblik van het bestuur op 2021 (bijlage 2 – presentatie)

6. Voortgang lopende activiteiten en projecten (Presentatie)

7. Financiën:

a. Goedkeuring jaarrekening 2021 (bijlage 3)

b. Vaststelling begroting en voortgang budget 2022

8. Besluit: Decharge bestuur gevoerde beleid.

9. Suggesties van leden over mogelijke nieuwe activiteiten

10. Rondvraag

11. Sluiting formele deel

Pauze

20.45 uur Reahûs gasvrij door de heer Arnold Burger van The Early Bird en actief betrokken bij Reahûs gasvrij.

Korte beschrijving: “Gelukkig zijn we al een leuk stukje op pad in Reahûs!” Arnold Burger gaat graag in op ons verzoek om een verhaal te houden over de opties voor een gasvrij dorp en over het proces om daar te komen. Arnold heeft met zijn bedrijf The Early Bird de visie dat de warmtetransitie primair vanuit de bewoners bekeken moet worden en hebben vanuit dat perspectief instrumenten ontwikkeld om opties met bewoners te bespreken. “Als je kijkt naar de buurt/ wijk is dat ons COLONY-model i.c.m. de BuurtWarmteWijzer, waarmee we aangeven dat bewoners in een buurt in 10 stappen naar een (voorlopige) keuze kunnen komen voor welke warmteoplossing individueel en collectief voor de buurt optimaal zou kunnen zijn. Ik kan uitleggen en laten zien hoe dat in zijn werk gaat/ kan gaan. En ook wat we beogen te realiseren in Reahûs, waar we zoveel mogelijk onafhankelijk van derden willen worden op het gebied van energie.” Aldus Arnold Burger.

21:30 uur afsluiting.