Update “Project Zonnedak it Harspit” 2023-01-22

Er zijn inmiddels meer dan 20 potentiële gegadigden voor het afnemen van participaties van de zonnepanelen-dak op het Harspit. Dat is goed nieuws! De gemeente SWF is, als eigenaar van het dak, met de huurders Paludara en MFC in gesprek over de opstalovereenkomst. Huurders moeten instemmen met een dergelijke plaatsing. En daarna moet de overeenkomst definitief worden gemaakt met de EnergieCooperatieTop&Twel.

Zoals eerder vermeld wil het Harspit ook graag aan de verduurzaming van het Harpit werken door een betere isolatie te realiseren. Dat is een parallel traject waarbij MFC en gemeente met elkaar in gesprek zijn over het plan, de financiering en de timing. Idealiter komen beide trajecten zo snel mogelijk bij elkaar. Zodra daar aanvullende info over is zullen we dat aan de leden melden.

Voor nu heeft onze subsidieadviseur uitstel aangevraagd voor het traject zodat we een aantal extra maanden hebben om de voorbereiding goed te treffen. Als alles volgens plan verloopt is er dan binnen enkele maanden groen licht en kan de aanbesteding van het zonnepanelen-dak worden gestart. Dan weten we ook de prijs en het aantal certificaten dat verkocht dient te worden en/of waarvoor een lening kan worden aangegaan bij het Energiefonds Friesland (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, FSFE).

Zonnepanelen-project Harspit in Top en Twel van Start. Doet u mee?

Met deze informatie-brochure willen we u informeren over uw mogelijke deelname aan het zonnepanelen-project voor ons dorp Top en Twel en zo een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van ons dorp, met een minimaal gegarandeerd rendement van 3,5% per jaar over het openstaande bedrag uitgeleend aan de coöperatie. En terugbetaling van uw inleg.

Door wie:

Het zonnepanelen-project wordt beheerd door de ECTT (Energie-coöperatie Top en Twel)

DE ECTT is opgericht om duurzame projecten voor het dorp te realiseren. Inmiddels hebben we de mogelijkheid tot warmtescans, support vanuit de energiecoaches en de beschikbaarheid van een warmtecamera al gerealiseerd. Ook verstrekken we via ‘’Energie van Ons’’ al aan ruim 40 dorpsgenoten stroom en gas.

Naast deze lopende zaken start nu het zonnepanelen-project op it Harspit.

Hoe werkt het?

We gaan zo’n 240 zonnepanelen plaatsen op it Harspit.

Deze panelen gaan ca 89,775 MWh (dit is tevens de gemaximeerde subsidiabele jaarproductie) per jaar opwekken (dat is ongeveer 30 maal de hoeveelheid stroom van een gemiddeld huishouden)

Dit project heeft een looptijd van 15 jaar. De coöperatie ontvangt een gegarandeerde minimale stroomprijs omdat de ECTT voor de exploitatie van het zonnedak een SCE subsidie heeft aangevraagd en hier gedurende de looptijd van het project gebruik van kan maken (max EUR 134.663,- voor de gehele looptijd). Het project is dus financieel altijd meer dan rendabel.

Voor de uitvoering van het project heeft de gemeente SWF ook haar medewerking vastgelegd.

Het zonnepanelen-project wordt begeleid door Ecoop (onderdeel van Stichting Buurkracht). Dat is een organisatie die initiatiefnemers (zoals ECTT) begeleid in het totale proces dat nodig is om zonnepanelen voor dorpen of andere sociale entiteiten te realiseren. Ze hebben hier veel ervaring mee.

It Harspit is ook blij met dit initiatief, omdat zij baat hebben bij het verduurzamen van de directe omgeving en de financiële opbrengsten vanuit het project. Immers zij delen mee in de meeropbrengsten.

De zonnepanelen kunnen mede door u gerealiseerd worden.

Voor EURO 100,- per participatie kunt u participeren in dit project. Er is in principe geen beperking in het aantal participaties dat u kunt afnemen. We streven ernaar om zoveel mogelijk leden van ECTT en geïnteresseerden voordeel te laten hebben van deze participaties. Voorwaarde hiervoor zijn dat u woont in de postcodegebieden met de nrs: 8606, 8625, 8604, 8607, 8601, 8626, 8605 of 8624. Een andere voorwaarde is dat u zelf kleingebruiker bent (=een gewone elektra-aansluiting heeft) en dat u lid bent van de ECTT (15,- per jaar als u geen stroom van ons afneemt).  Er zijn in totaal maximaal 1000 participaties uit te geven.

Wat krijgt u ervoor terug:

Naast dat u een bijdrage levert aan de duurzame energieopwekking in ons tweeling-dorp en aan de klimaatdoelstelling, die voor ons allemaal geldt,

krijgt u:

– Een  annuïtaire terugbetaling van uw participatie(s). In 15 jaar worden ze aan u afgelost.

– Een jaarlijks rendement van 3,5% op het deel van uw investering, dat nog niet afgelost is.

Waar aanmelden voor Participatie?

U kunt u per mail (info@energiecooperatietopentwel.nl) aanmelden. Graag onder vermelding van naam, adres, en het aantal participaties dat u zou willen kopen. Ook kunt u via dat mailadres eerst meer informatie opvragen. Er is een uitgebreid informatiedocument beschikbaar met daarin alle belangrijke informatie over dit project.

ALV stemt in met zonnepanelen op Harspit

De EnergieCooperatie Top en Twel (ECTT) heeft inmiddels 56 leden en 40 leden die tevens energie
afnemen van EnergieVanOns (meer leden zijn overigens altijd welkom…
www.energiecooperatietopentwel.nl ). Hiervoor krijgt de ECTT een vergoeding voor die ons in staat
stelt om projecten uit te voeren op het gebied van duurzaamheid. Bij de ALV van 27 oktober jl
hebben de leden ingestemd met het voorgenomen project om zonnepanelen op het dak van het
Harspit te realiseren. Het bestuur wordt in dit project ondersteund door Klaas Bijlsma van
Ecoop/Buurkracht, die een toelichting heeft gegeven op het proces om daadwerkelijk tot de
realisatie van het project te komen. Er zijn nog een aantal stappen te doorlopen voordat de panelen
liggen. In de eerste plaats dient de eigenaar van het pand (de gemeente SWF) goedkeuring te geven
middels de ondertekening van de opstal overeenkomst. De ALV moet instemming geven en minimaal
20 leden moeten een deelname-intentie afgeven. Daarmee kan de notaris verder: het notarieel
vastleggen van de overeenkomsten. Daarna kunnen offertes worden opgevraagd voor de installatie
van de panelen en kunnen de intentieverklaringen worden omgezet in participatie-overeenkomsten.
Deelnemers/investeerders worden tzt geïnformeerd met een informatie-memorandum en kunnen
inschrijven op een aantal participaties (zie het volgende bericht voor meer detailinformatie hierover).
Het bestuur is blij met de unanieme instemming door de leden om het project verder vorm te geven.
Op de avond zelf zijn al 14 intentie verklaringen ingeleverd, we zitten daarmee bijna op 20. U kunt
zich nog melden! Hoe meer hoe beter. Meldt u aan via: info@energiecooperatietopentwel.nl
Naast dat u een bijdrage levert aan de duurzame energieopwekking in ons tweeling-dorp en aan de
klimaatdoelstelling, die voor ons allemaal geldt, krijgt u:

  • Een annuïtaire terugbetaling van uw participatie(s). In 15 jaar worden ze aan u afgelost.
  • Een jaarlijks rendement van 3,5% op het deel van uw investering, dat nog niet afgelost is.

Algemene leden vergadering zonnepanelen Harspit

Donderdag 27 oktober, om half 8 ’s avonds. Algemene leden vergadering van de Energiecooperatie Top en Twel in it Harspit.

Leden zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om inbreng te hebben en goedkeuring  te verlenen aan het project om te investeren in zonnepanelen op het harspit en het rendememt bij Topentwel en haar inwoners terecht te laten komen.Ook andere belangstellenden en/of potentiële leden zijn welkom (hebben echter geen stemrecht). Agenda en stukken volgen via de mail bij de leden.

Energiecoöperatie Top&Twel zoekt nieuwe bestuursleden

Bent u begaan met het klimaat en de energietransitie? Wilt u een bijdrage leveren aan de energietransitie op lokaal niveau? En heeft u daar een aantal uren per week voor over? Dan is een plek in het bestuur van de ECTT een prachtige tijdsbesteding. We zetten ons in voor de energietransitie op lokaal niveau, in samenspraak met bewoners, geholpen door gemeente en Provinsje. Met concrete projecten en zichtbare uitingen willen we met Top&Twel haalbare initiatieven en projecten realiseren die voor de bewoners (en bedrijven) merkbare verandering teweeg brengen. En dat doen we in samenspraak met Doarpsbelang en Top&Twel Duurzaam.

Geïnteresseerd? Dan is een gesprek met het bestuur een goed idee: neem contact op met de Koos Oosterhaven (06 515 09 532) of via de website van de ECTT (mail naar info@energiecooperatietopentwel.nl)

Met vriendelijke groet,

Koos Oosterhaven

Reahûs als inspiratie voor Top&Twel?

Tijdens de ALV van de EnergieCooperatie Top&Twel (ECTT) gaf de heer Arnold Burger van Energiek Reahûs een toelichting op het proces dat gaande is in Reahûs om een energie-strategie voor het dorp te ontwikkelen. De energiecooperatie van Reahûs heeft 2 jaar geleden een proces gestart met de inwoners om te inventariseren wat de wensen en dromen zijn tav de energietransitie. Deze bleken er te zijn! De uitkomst van een enquête gaf aan dat een grote meerderheid van de inwoners mee wil denken (en investeren in tijd en geld) om de lokale energietransitie vorm te geven. Het dorp als energie eiland. Belangrijke uitgangspunten zijn vrijwilligheid en individuele aandacht voor de (energie)situatie van de bewoners. Dwz dat er in de oplossingen voor Reahûs om energieneutraal te worden, geen gedwongen keuzes zullen worden voorgelegd aan de bewoners, immers de situatie verschilt van huis tot huis en ieder heeft zijn eigen (financiële) perspectief. Wilt u meer weten over de energietransitie van Reahûs? Kijk dan op https://energiekreahus.nl/.

De leden en bestuur van de ECTT wonden het een inspirerend voorbeeld en overwegen om een vergelijkbare inventarisatie voor TopenTwel te gaan opzetten.

Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT

ALV Energiecoöperatie Top&Twel

Op 19 mei j.l. hield de ECTT haar jaarlijkse ALV in het Harspit. Het bestuur heeft een uiteenzetting gedaan van haar activiteiten en leden om ideeën gevraagd om vanuit de energiecooperatie van Top&Twel bij te dragen aan duurzame energie opwekking en aan energiebesparing.

Een voorbeeld van energieopwekking is het project waarbij samen met het Harspit (en de eigenaar ervan, gemeente SúdWestFryslan) een zonnepaneel installatie op het dak aan te brengen. De stand van zaken is dat er met de 3 partijen wordt onderzocht hoe dat te realiseren (financieren) en tegelijkertijd het Harspit een energiezuiniger MFC te maken.

Voorbeelden van energiebesparing zijn de inzet van de zgn. QuickScan en de inzet van Warmtecamera’s. Middels een Quickscan (uitgevoerd door een erkende partij: Hilbrand Tighelaar) wordt bewoners inzicht gegeven in de energiebesparingsopties en de financiering ervan. Er is overigens nog budget voor een aantal scans: meldt u zich daarvoor aan bij Koos Oosterhaven of een mail naar de ECTT. Met de warmtecamera is deze winter bij ca 15 woningen gekeken waar de warmte weglekt en waar met, soms simpele, maatregelen een lagere gasrekening te realiseren valt en bovendien een hoger comfortniveau kan worden bereikt. En als belangrijkste: een bijdrage aan minder gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee aan het klimaat!

De leden hebben decharge gegeven voor het gevoerde beleid en het bestuur zal de gepresenteerde plannen verder uitwerken.

Koos Oosterhaven, voorzitter ECTT

Verkenning naar een energie-neutraal Top&Twel

ECTT ledenvergadering wil verkenning naar een energie-neutraal Top&Twel

20 mei j.l. hield de EnergieCooperatie Top&Twel haar jaarlijkse ledenvergadering. De activiteiten en de plannen werden besproken en Arnold Burger van Enerzjyk Reahûs gaf een inspirerende toelichting op het proces van Reahûs om Reahûs een onafhankelijker energiepositie te geven en bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2 (https://energiekreahus.nl/).

In de ledenvergadering werd het idee omarmd om een verkenning te doen naar een energieneutraal Top&Twel, bijvoorbeeld te beginnen met specifieke wijken die geschikt zouden kunnen zijn voor energieneutrale oplossingen: welke technische mogelijkheden zijn er en welke zijn voor TopenTwel te realiseren?

Op vele plaatsen in Nederland zijn energiecooperaties bezig om initiatieven op te starten (en al uit te voeren) om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de energieafhankelijkheid te verkleinen. Het sluit bovendien aan bij de visie van de overheid dat de burgers inbreng en profijt moeten hebben van de projecten. We gaan het wiel dus niet opnieuw uitvinden maar sluiten vooral aan op succesvolle initiatieven en gemeentelijke projecten.

We zijn voornemens om samen met Top en Twel Duurzaam en het Doarpsbelang hier een enquête voor uit te zetten en te vernemen welke energie er vanuit Top&Twel gemobiliseerd kan worden voor dit proces maar ook om te peilen wie hier aan bij zouden willen dragen. Voor zo’n traject zijn vele (en enthousiaste) inwoners nodig!

Voor meer inspiratie naar duurzaamheidsinitiatieven is de website van HierOpgewekt een goede start: https://www.hieropgewekt.nl/

Namens het Bestuur ECTT

Koos Oosterhaven (info@energiecooperatietopentwel.nl)

Uitnodiging en agenda voor derde algemene ledenvergadering Energiecoöperatie Top & Twel U.A. 19 mei 2022 van 19:30 tot 21:30 uur in MFC It Harspit te Oppenhuizen

Graag nodigen we alle leden van de Energiecooperatie Top&Twel uit voor de ALV. Ook Niet- leden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen, maar hebben geen stemrecht.

We zien u graag op 19 mei a.s. in het Harspit.

Het bestuur van ECTT

AGENDA

1. Opening formele verenigingsdeel

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag ALV 14 september 2021 (bijlage 1)

4. Bestuurssamenstelling

a. Aftredend, niet herkiesbaar: Pieter de Jager

b. Te benoemen: Corrie Dam

5. Terugblik van het bestuur op 2021 (bijlage 2 – presentatie)

6. Voortgang lopende activiteiten en projecten (Presentatie)

7. Financiën:

a. Goedkeuring jaarrekening 2021 (bijlage 3)

b. Vaststelling begroting en voortgang budget 2022

8. Besluit: Decharge bestuur gevoerde beleid.

9. Suggesties van leden over mogelijke nieuwe activiteiten

10. Rondvraag

11. Sluiting formele deel

Pauze

20.45 uur Reahûs gasvrij door de heer Arnold Burger van The Early Bird en actief betrokken bij Reahûs gasvrij.

Korte beschrijving: “Gelukkig zijn we al een leuk stukje op pad in Reahûs!” Arnold Burger gaat graag in op ons verzoek om een verhaal te houden over de opties voor een gasvrij dorp en over het proces om daar te komen. Arnold heeft met zijn bedrijf The Early Bird de visie dat de warmtetransitie primair vanuit de bewoners bekeken moet worden en hebben vanuit dat perspectief instrumenten ontwikkeld om opties met bewoners te bespreken. “Als je kijkt naar de buurt/ wijk is dat ons COLONY-model i.c.m. de BuurtWarmteWijzer, waarmee we aangeven dat bewoners in een buurt in 10 stappen naar een (voorlopige) keuze kunnen komen voor welke warmteoplossing individueel en collectief voor de buurt optimaal zou kunnen zijn. Ik kan uitleggen en laten zien hoe dat in zijn werk gaat/ kan gaan. En ook wat we beogen te realiseren in Reahûs, waar we zoveel mogelijk onafhankelijk van derden willen worden op het gebied van energie.” Aldus Arnold Burger.

21:30 uur afsluiting.

Transitievisie Warmte van SudwestFryslan

Als ECTT vinden we het een belangrijke zaak dat er volop ingezet wordt op het streven om Nederland CO2 neutraal te krijgen. De verduurzaming van huizen (en bedrijven!) is daar een logisch onderdeel van.

De ECTT wil daarom met haar leden en de bewoners van Top en Twel in gesprek . Zodat we zelf ons eigen WijkUitvoeringsPlan maken. De term wijk volgt uit het overheidsbeleid, maar verwijst voor ons natuurlijk naar Top en Twel.

We kunnen dat niet alleen en maken daarbij gebruik van wat de gemeente SWF al onderneemt.

In de uitwerking van de transitievisie Warmte voor SWF is de ambitie van de gemeente verwoord, om 5641 (geclusterde A/B) woningen van het gas af te kunnen krijgen. Voor Top en Twel vertaalt zich dat naar 119 woningen.

Wat doet de gemeente:

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân (SWF) heeft net na de zomer van 2021 ingestemd met de Transitievisie Warmte. In deze visie, die al eerder ter inzage lag voor inwoners, zet de gemeente een eerste stap om woningen aardgasvrij te maken en daarmee CO2 te reduceren. De ECTT wordt in bijeenkomsten met alle energiecoöperaties van Sudwest Fryslan, door de gemeente bijgepraat over de voortgang en het concreet maken van deze transitievisie warmte. De hele visie is hier terug te vinden: https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bijlage-Transitievisie-Warmte.pdf.

Het proces dat SWF voorstelt is als volgt:

Randvoorwaarden

1. De gemeenteraad beschrijft de randvoorwaarden waar een wijkuitvoeringsplan aan moet voldoen (kaderstellende rol). De gemeente draagt hierbij ook duidelijk uit dat het aardgas wat de gemeente betreft eraf gaat en dat het maatschappelijk zeer onwenselijk is om naast een nieuw energiesysteem een aardgasnet in stand te houden.

2. Scenario’s opstellen (bewoners)

In een aantal sessies bedenken bewoners met elkaar een aantal scenario’s om de woningen in de wijk aardgasvrij te maken. De bewoners worden hierbij voorzien van toegankelijke kennis door experts, zodat bewoners goed weten wat de opties en daarbij de voor- en nadelen zijn.

3. Participatieve Waarde Evaluatie (bewoners)

Via een online platform worden aan alle inwoners van de betreffende wijk scenario’s voorgelegd met betrekking tot beleids- of beslisalternatieven. Hen wordt gevraagd die scenario’s te wegen (door bijvoorbeeld 100 punten of een geldbedrag te verdelen over die scenario’s).

4. Bewonersforum advies (bewoners)

Het bewonersforum bestaat uit bewoners uit de wijk. Zij vertalen de uitslag van de Participatieve Waarde Evaluatie naar een advies voor de raad.

5. Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in de vijfde stap een controlerende rol (check of het proces doorlopen is, zoals was afgesproken) en zorgt voor inhoudelijke besluitvorming (dit is louter nog de knoop doorhakken).

Wat doet de ECTT:

De gemeente SWF vraagt energiecoöperaties om mee te denken in concrete oplossingen. We willen dit graag doen, maar zullen daarbij in gesprek gaan met de leden van ECTT en de bewoners van Top en Twel. Voor ons allen is het (zie het proces van de gemeente) van belang dat er zoveel mogelijk mensen meedenken en mee gaan doen. Op de volgende ALV (dd. 19 mei 2022 in he Harspit) zal dit onderwerp (de transitie) dan ook op de agenda staan. En omdat we niet zelf het wil uit kunnen gaan vinden zal dhr Arnold Burger uit Reahûs ons hierin meenemen en hun ervaringen delen.