Verkenning naar een energie-neutraal Top&Twel

ECTT ledenvergadering wil verkenning naar een energie-neutraal Top&Twel

20 mei j.l. hield de EnergieCooperatie Top&Twel haar jaarlijkse ledenvergadering. De activiteiten en de plannen werden besproken en Arnold Burger van Enerzjyk Reahûs gaf een inspirerende toelichting op het proces van Reahûs om Reahûs een onafhankelijker energiepositie te geven en bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2 (https://energiekreahus.nl/).

In de ledenvergadering werd het idee omarmd om een verkenning te doen naar een energieneutraal Top&Twel, bijvoorbeeld te beginnen met specifieke wijken die geschikt zouden kunnen zijn voor energieneutrale oplossingen: welke technische mogelijkheden zijn er en welke zijn voor TopenTwel te realiseren?

Op vele plaatsen in Nederland zijn energiecooperaties bezig om initiatieven op te starten (en al uit te voeren) om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de energieafhankelijkheid te verkleinen. Het sluit bovendien aan bij de visie van de overheid dat de burgers inbreng en profijt moeten hebben van de projecten. We gaan het wiel dus niet opnieuw uitvinden maar sluiten vooral aan op succesvolle initiatieven en gemeentelijke projecten.

We zijn voornemens om samen met Top en Twel Duurzaam en het Doarpsbelang hier een enquête voor uit te zetten en te vernemen welke energie er vanuit Top&Twel gemobiliseerd kan worden voor dit proces maar ook om te peilen wie hier aan bij zouden willen dragen. Voor zo’n traject zijn vele (en enthousiaste) inwoners nodig!

Voor meer inspiratie naar duurzaamheidsinitiatieven is de website van HierOpgewekt een goede start: https://www.hieropgewekt.nl/

Namens het Bestuur ECTT

Koos Oosterhaven (info@energiecooperatietopentwel.nl)

Uitnodiging en agenda voor derde algemene ledenvergadering Energiecoöperatie Top & Twel U.A. 19 mei 2022 van 19:30 tot 21:30 uur in MFC It Harspit te Oppenhuizen

Graag nodigen we alle leden van de Energiecooperatie Top&Twel uit voor de ALV. Ook Niet- leden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen, maar hebben geen stemrecht.

We zien u graag op 19 mei a.s. in het Harspit.

Het bestuur van ECTT

AGENDA

1. Opening formele verenigingsdeel

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag ALV 14 september 2021 (bijlage 1)

4. Bestuurssamenstelling

a. Aftredend, niet herkiesbaar: Pieter de Jager

b. Te benoemen: Corrie Dam

5. Terugblik van het bestuur op 2021 (bijlage 2 – presentatie)

6. Voortgang lopende activiteiten en projecten (Presentatie)

7. Financiën:

a. Goedkeuring jaarrekening 2021 (bijlage 3)

b. Vaststelling begroting en voortgang budget 2022

8. Besluit: Decharge bestuur gevoerde beleid.

9. Suggesties van leden over mogelijke nieuwe activiteiten

10. Rondvraag

11. Sluiting formele deel

Pauze

20.45 uur Reahûs gasvrij door de heer Arnold Burger van The Early Bird en actief betrokken bij Reahûs gasvrij.

Korte beschrijving: “Gelukkig zijn we al een leuk stukje op pad in Reahûs!” Arnold Burger gaat graag in op ons verzoek om een verhaal te houden over de opties voor een gasvrij dorp en over het proces om daar te komen. Arnold heeft met zijn bedrijf The Early Bird de visie dat de warmtetransitie primair vanuit de bewoners bekeken moet worden en hebben vanuit dat perspectief instrumenten ontwikkeld om opties met bewoners te bespreken. “Als je kijkt naar de buurt/ wijk is dat ons COLONY-model i.c.m. de BuurtWarmteWijzer, waarmee we aangeven dat bewoners in een buurt in 10 stappen naar een (voorlopige) keuze kunnen komen voor welke warmteoplossing individueel en collectief voor de buurt optimaal zou kunnen zijn. Ik kan uitleggen en laten zien hoe dat in zijn werk gaat/ kan gaan. En ook wat we beogen te realiseren in Reahûs, waar we zoveel mogelijk onafhankelijk van derden willen worden op het gebied van energie.” Aldus Arnold Burger.

21:30 uur afsluiting.

Transitievisie Warmte van SudwestFryslan

Als ECTT vinden we het een belangrijke zaak dat er volop ingezet wordt op het streven om Nederland CO2 neutraal te krijgen. De verduurzaming van huizen (en bedrijven!) is daar een logisch onderdeel van.

De ECTT wil daarom met haar leden en de bewoners van Top en Twel in gesprek . Zodat we zelf ons eigen WijkUitvoeringsPlan maken. De term wijk volgt uit het overheidsbeleid, maar verwijst voor ons natuurlijk naar Top en Twel.

We kunnen dat niet alleen en maken daarbij gebruik van wat de gemeente SWF al onderneemt.

In de uitwerking van de transitievisie Warmte voor SWF is de ambitie van de gemeente verwoord, om 5641 (geclusterde A/B) woningen van het gas af te kunnen krijgen. Voor Top en Twel vertaalt zich dat naar 119 woningen.

Wat doet de gemeente:

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân (SWF) heeft net na de zomer van 2021 ingestemd met de Transitievisie Warmte. In deze visie, die al eerder ter inzage lag voor inwoners, zet de gemeente een eerste stap om woningen aardgasvrij te maken en daarmee CO2 te reduceren. De ECTT wordt in bijeenkomsten met alle energiecoöperaties van Sudwest Fryslan, door de gemeente bijgepraat over de voortgang en het concreet maken van deze transitievisie warmte. De hele visie is hier terug te vinden: https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bijlage-Transitievisie-Warmte.pdf.

Het proces dat SWF voorstelt is als volgt:

Randvoorwaarden

1. De gemeenteraad beschrijft de randvoorwaarden waar een wijkuitvoeringsplan aan moet voldoen (kaderstellende rol). De gemeente draagt hierbij ook duidelijk uit dat het aardgas wat de gemeente betreft eraf gaat en dat het maatschappelijk zeer onwenselijk is om naast een nieuw energiesysteem een aardgasnet in stand te houden.

2. Scenario’s opstellen (bewoners)

In een aantal sessies bedenken bewoners met elkaar een aantal scenario’s om de woningen in de wijk aardgasvrij te maken. De bewoners worden hierbij voorzien van toegankelijke kennis door experts, zodat bewoners goed weten wat de opties en daarbij de voor- en nadelen zijn.

3. Participatieve Waarde Evaluatie (bewoners)

Via een online platform worden aan alle inwoners van de betreffende wijk scenario’s voorgelegd met betrekking tot beleids- of beslisalternatieven. Hen wordt gevraagd die scenario’s te wegen (door bijvoorbeeld 100 punten of een geldbedrag te verdelen over die scenario’s).

4. Bewonersforum advies (bewoners)

Het bewonersforum bestaat uit bewoners uit de wijk. Zij vertalen de uitslag van de Participatieve Waarde Evaluatie naar een advies voor de raad.

5. Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in de vijfde stap een controlerende rol (check of het proces doorlopen is, zoals was afgesproken) en zorgt voor inhoudelijke besluitvorming (dit is louter nog de knoop doorhakken).

Wat doet de ECTT:

De gemeente SWF vraagt energiecoöperaties om mee te denken in concrete oplossingen. We willen dit graag doen, maar zullen daarbij in gesprek gaan met de leden van ECTT en de bewoners van Top en Twel. Voor ons allen is het (zie het proces van de gemeente) van belang dat er zoveel mogelijk mensen meedenken en mee gaan doen. Op de volgende ALV (dd. 19 mei 2022 in he Harspit) zal dit onderwerp (de transitie) dan ook op de agenda staan. En omdat we niet zelf het wil uit kunnen gaan vinden zal dhr Arnold Burger uit Reahûs ons hierin meenemen en hun ervaringen delen.

Een van Ons nog steeds op nummer 1 van de Duurzame Stroomranking

De energiemarkt is in volle beweging en al maanden lang zijn de prijzen van energie veel hoger dan we gewend waren. Leden van de EnergieCooperatie Top&Twel die energie afnemen van EenVanOns zijn verzekerd van duurzame energie. Een van Ons staat voor het vierde jaar op rij staan op nummer 1 in de groene stroomranking! Energie VanOns scoort ook in 2021 de maximale score van 10 én staat helemaal bovenaan. De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van stroomleveranciers en zet ons in 2021 opnieuw op een gedeelde eerste plaats. Voor meer info zie: https://energie.vanons.org/nieuws/vierde-keer-op-rij-op-1-in-de-stroomranking-consumentenbond/.

Dit is de reactie van Een van Ons op de stijgende tarieven: https://energie.vanons.org/nieuws/stijgende-energietarieven/. En een link naar veelgestelde vragen over de energieprijzen: https://energie.vanons.org/klantenservice/.

Energie Cooperatie groeit gestaag door

De EnergieCooperatie Top&Twel (ECTT) faciliteert het afnemen van groene stroom via Een van Ons. In ruil daarvoor krijgt de ECTT EUR 75,- per jaar (bij afname van stroom en gas). Op dit moment zijn er een kleine 40 leden die duurzame stroom van Een Van Ons afnemen. De tarieven zijn concurrerend en het kan lonen om bij afloop van uw huidige energiecontract te kijken of u een geschikt (en 100% groene stroom!) contract bij Een Van Ons kunt afsluiten. Dat kan hier:  https://energiecooperatietopentwel.nl/klant-worden/. Dit geldt voor zowel particuliere consumenten als bedrijven. Voor die laatste categorie geldt dat er een op maat gemaakte offerte gemaakt kan worden afhankelijk van de stroomaansluiting en behoefte

Poster- en flyeractie Energiecoöperatie Top & Twel

Energiecoöperatie Top & Twel (ECTT) heeft een groot aantal posters en flyers laten drukken.

Deze worden ingezet om u enthousiast te maken voor een lidmaatschap van de coöperatie en/of klant te worden bij Energie VanOns.

Omdat het op dit moment roerige tijden zijn in de energiemarkt, is deze actie even uitgesteld.

We zullen in het begin van 2022 de actie weer opstarten.

Waarom klant worden bij Energie VanOns?
Energie VanOns is een energiemaatschappij die u stroom levert, welke wordt opgewekt door lokale energiecoöperaties in het Noorden. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding.
Energie VanOns levert ook gas.

Waarom lid worden van de energiecoöperatie?
Als lid beslist u mee aan welke duurzaamheids- of leefbaarheidsdoelen in onze dorpen de opbrengsten worden besteed. Kijk voor meer informatie op www.energiecooperatietopentwel.nl

Vacature bestuurslid EnergieCooperatie Top&Twel

Voelt u zich betrokken bij een duurzame wereld in het algemeen en een duurzaam topentwel in het bijzonder?

Wilt u bijdragen aan energiebesparing en aan het realiseren van energieopwekkingsmogelijkheden voor topentwel?

Heeft u gemiddeld 4-6 uur per maand om hier aan te besteden?

Dan is een rol in ons bestuur van de energie coöperatie topentwel vast iets voor u! Gezien de samenstelling van het bestuur worden ook zeker vrouwen gevraagd zich te kandideren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter Koos Oosterhaven (06 515 09 532 of koos.oosterhaven@gmail.com)

En de website geeft ook een beeld van onze activiteiten.

Ledenvergadering 14 september

Als klant en/of lid van Energiecoöperatie Top & Twel nodigen we u hierbij uit voor de eerder aangekondigde algemene ledenvergadering op 14 september 2021.

De vergadering vindt plaats in MFC It Harspit en start om 19:30 uur, met een gepland einde om 21:00 uur. U wordt meegenomen in de plannen en de projecten en kunt tevens u inbreng leveren met uw suggesties voor duurzame projecten.

Naast het formele agenda gedeelte hebben we de heer Fokke Hoekema van Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend uitgenodigd. Hij zal ons meenemen in het afgeronde project met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op het dorpshuis De Driuwpôlle.

Mocht u nog geen lid zijn van de energiecooperatie en nog geen energie afnemen dan is nu met moment om lid te worden en energie af te nemen van EenVanOns. Bezoek de website: www.energiecooperatietopentwel.nl en vergelijk de concurrerende tarieven. En wordt klant! U helpt er ook nog eens TopenTwel mee.

Namens het bestuur van de EnergieCooperatie Top&Twel

Koos Oosterhaven (Voorzitter).

Met vriendelijke groet,

Koos Oosterhaven

Energiecooperatie TopenTwel start lokale campagne ‘Zet ‘m op 60!’

Lokale energiecoöperatie in actie om huishoudens simpel energie en geld te laten besparen

TopenTwel, 4 maart.

Vandaag start de EnergieCooperatie TopenTwel in samenwerking met Urgenda om bewoners te vragen hun cv-ketel op 60 graden te zetten. “De meeste cv-ketels staan standaard veel te heet ingesteld. Door de temperatuur van het verwarmingswater naar 60 graden terug te brengen, werkt je ketel efficiënter. Zo bespaar je veel gas en daarmee energie en geld. Dat kan oplopen tot wel 60 euro per jaar.” EnergieCooperatie TopenTwel (ECTT) is een van de 60 energiecoöperaties die vandaag starten met deze landelijke actie.

Huishoudens die hun ketel lager zetten kunnen ook nog duurzame prijzen winnen.

ECTT is een van de ongeveer 600 energiecoöperaties in Nederland. Deze lokale initiatieven willen zich inzetten voor het opwekken van duurzame energie op zonder winstoogmerk of door het stimuleren van energiebesparing. Bijvoorbeeld door warmteterugwinning bij een nabijgelegen fabriek, of zonnepanelen op daken van kantoren.

Cv-ketel op 60 graden: efficiënter gebruik, effectieve besparing
Een cv-ketel staat vanuit de fabriek standaard afgesteld op 85 graden, veel heter dan voor de meeste huizen nodig is. Met een simpele handeling is de temperatuur van het verwarmingswater (dus niet het warme douche- of kraanwater!) makkelijk naar 60 graden te brengen. Op zetmop60.nl staan gratis korte en simpele instructiefilmpjes voor alle gangbare cv-ketels.
“Meestal is het niet meer dan een simpele draai aan de knop, waarmee je al gauw tientjes per jaar bespaart. Bovendien wordt je woning energiezuiniger, terwijl je comfort en warmte gelijk blijven. Een kleine moeite om iets goeds te doen voor het klimaat”.

Campagne
Voor de campagne Zet ‘m op 60! werkt ECTT samen met Urgenda. Doel van de campagne is de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terug te dringen. De campagne wordt onderschreven door vrijwel alle fabrikanten van cv-ketels. Zie campagnesite www.zetmop60.nl.
Huishoudens die meedoen aan de actie maken kans op duurzame prijzen; als hoofdprijs betaalt Urgenda een jaar lang de energierekening. Doet een huishouden via de energiecoöperatie mee aan de actie, dan maakt de energiecoöperatie zelf ook nog kans op 2.500 euro voor een initiatief voor duurzaam opgewekte energie in de buurt.