Update “Project Zonnedak it Harspit” 2023-01-22

Er zijn inmiddels meer dan 20 potentiële gegadigden voor het afnemen van participaties van de zonnepanelen-dak op het Harspit. Dat is goed nieuws! De gemeente SWF is, als eigenaar van het dak, met de huurders Paludara en MFC in gesprek over de opstalovereenkomst. Huurders moeten instemmen met een dergelijke plaatsing. En daarna moet de overeenkomst definitief worden gemaakt met de EnergieCooperatieTop&Twel.

Zoals eerder vermeld wil het Harspit ook graag aan de verduurzaming van het Harpit werken door een betere isolatie te realiseren. Dat is een parallel traject waarbij MFC en gemeente met elkaar in gesprek zijn over het plan, de financiering en de timing. Idealiter komen beide trajecten zo snel mogelijk bij elkaar. Zodra daar aanvullende info over is zullen we dat aan de leden melden.

Voor nu heeft onze subsidieadviseur uitstel aangevraagd voor het traject zodat we een aantal extra maanden hebben om de voorbereiding goed te treffen. Als alles volgens plan verloopt is er dan binnen enkele maanden groen licht en kan de aanbesteding van het zonnepanelen-dak worden gestart. Dan weten we ook de prijs en het aantal certificaten dat verkocht dient te worden en/of waarvoor een lening kan worden aangegaan bij het Energiefonds Friesland (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, FSFE).

Zonnepanelen-project Harspit in Top en Twel van Start. Doet u mee?

Met deze informatie-brochure willen we u informeren over uw mogelijke deelname aan het zonnepanelen-project voor ons dorp Top en Twel en zo een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van ons dorp, met een minimaal gegarandeerd rendement van 3,5% per jaar over het openstaande bedrag uitgeleend aan de coöperatie. En terugbetaling van uw inleg.

Door wie:

Het zonnepanelen-project wordt beheerd door de ECTT (Energie-coöperatie Top en Twel)

DE ECTT is opgericht om duurzame projecten voor het dorp te realiseren. Inmiddels hebben we de mogelijkheid tot warmtescans, support vanuit de energiecoaches en de beschikbaarheid van een warmtecamera al gerealiseerd. Ook verstrekken we via ‘’Energie van Ons’’ al aan ruim 40 dorpsgenoten stroom en gas.

Naast deze lopende zaken start nu het zonnepanelen-project op it Harspit.

Hoe werkt het?

We gaan zo’n 240 zonnepanelen plaatsen op it Harspit.

Deze panelen gaan ca 89,775 MWh (dit is tevens de gemaximeerde subsidiabele jaarproductie) per jaar opwekken (dat is ongeveer 30 maal de hoeveelheid stroom van een gemiddeld huishouden)

Dit project heeft een looptijd van 15 jaar. De coöperatie ontvangt een gegarandeerde minimale stroomprijs omdat de ECTT voor de exploitatie van het zonnedak een SCE subsidie heeft aangevraagd en hier gedurende de looptijd van het project gebruik van kan maken (max EUR 134.663,- voor de gehele looptijd). Het project is dus financieel altijd meer dan rendabel.

Voor de uitvoering van het project heeft de gemeente SWF ook haar medewerking vastgelegd.

Het zonnepanelen-project wordt begeleid door Ecoop (onderdeel van Stichting Buurkracht). Dat is een organisatie die initiatiefnemers (zoals ECTT) begeleid in het totale proces dat nodig is om zonnepanelen voor dorpen of andere sociale entiteiten te realiseren. Ze hebben hier veel ervaring mee.

It Harspit is ook blij met dit initiatief, omdat zij baat hebben bij het verduurzamen van de directe omgeving en de financiële opbrengsten vanuit het project. Immers zij delen mee in de meeropbrengsten.

De zonnepanelen kunnen mede door u gerealiseerd worden.

Voor EURO 100,- per participatie kunt u participeren in dit project. Er is in principe geen beperking in het aantal participaties dat u kunt afnemen. We streven ernaar om zoveel mogelijk leden van ECTT en geïnteresseerden voordeel te laten hebben van deze participaties. Voorwaarde hiervoor zijn dat u woont in de postcodegebieden met de nrs: 8606, 8625, 8604, 8607, 8601, 8626, 8605 of 8624. Een andere voorwaarde is dat u zelf kleingebruiker bent (=een gewone elektra-aansluiting heeft) en dat u lid bent van de ECTT (15,- per jaar als u geen stroom van ons afneemt).  Er zijn in totaal maximaal 1000 participaties uit te geven.

Wat krijgt u ervoor terug:

Naast dat u een bijdrage levert aan de duurzame energieopwekking in ons tweeling-dorp en aan de klimaatdoelstelling, die voor ons allemaal geldt,

krijgt u:

– Een  annuïtaire terugbetaling van uw participatie(s). In 15 jaar worden ze aan u afgelost.

– Een jaarlijks rendement van 3,5% op het deel van uw investering, dat nog niet afgelost is.

Waar aanmelden voor Participatie?

U kunt u per mail (info@energiecooperatietopentwel.nl) aanmelden. Graag onder vermelding van naam, adres, en het aantal participaties dat u zou willen kopen. Ook kunt u via dat mailadres eerst meer informatie opvragen. Er is een uitgebreid informatiedocument beschikbaar met daarin alle belangrijke informatie over dit project.

ALV stemt in met zonnepanelen op Harspit

De EnergieCooperatie Top en Twel (ECTT) heeft inmiddels 56 leden en 40 leden die tevens energie
afnemen van EnergieVanOns (meer leden zijn overigens altijd welkom…
www.energiecooperatietopentwel.nl ). Hiervoor krijgt de ECTT een vergoeding voor die ons in staat
stelt om projecten uit te voeren op het gebied van duurzaamheid. Bij de ALV van 27 oktober jl
hebben de leden ingestemd met het voorgenomen project om zonnepanelen op het dak van het
Harspit te realiseren. Het bestuur wordt in dit project ondersteund door Klaas Bijlsma van
Ecoop/Buurkracht, die een toelichting heeft gegeven op het proces om daadwerkelijk tot de
realisatie van het project te komen. Er zijn nog een aantal stappen te doorlopen voordat de panelen
liggen. In de eerste plaats dient de eigenaar van het pand (de gemeente SWF) goedkeuring te geven
middels de ondertekening van de opstal overeenkomst. De ALV moet instemming geven en minimaal
20 leden moeten een deelname-intentie afgeven. Daarmee kan de notaris verder: het notarieel
vastleggen van de overeenkomsten. Daarna kunnen offertes worden opgevraagd voor de installatie
van de panelen en kunnen de intentieverklaringen worden omgezet in participatie-overeenkomsten.
Deelnemers/investeerders worden tzt geïnformeerd met een informatie-memorandum en kunnen
inschrijven op een aantal participaties (zie het volgende bericht voor meer detailinformatie hierover).
Het bestuur is blij met de unanieme instemming door de leden om het project verder vorm te geven.
Op de avond zelf zijn al 14 intentie verklaringen ingeleverd, we zitten daarmee bijna op 20. U kunt
zich nog melden! Hoe meer hoe beter. Meldt u aan via: info@energiecooperatietopentwel.nl
Naast dat u een bijdrage levert aan de duurzame energieopwekking in ons tweeling-dorp en aan de
klimaatdoelstelling, die voor ons allemaal geldt, krijgt u:

  • Een annuïtaire terugbetaling van uw participatie(s). In 15 jaar worden ze aan u afgelost.
  • Een jaarlijks rendement van 3,5% op het deel van uw investering, dat nog niet afgelost is.

Algemene leden vergadering zonnepanelen Harspit

Donderdag 27 oktober, om half 8 ’s avonds. Algemene leden vergadering van de Energiecooperatie Top en Twel in it Harspit.

Leden zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om inbreng te hebben en goedkeuring  te verlenen aan het project om te investeren in zonnepanelen op het harspit en het rendememt bij Topentwel en haar inwoners terecht te laten komen.Ook andere belangstellenden en/of potentiële leden zijn welkom (hebben echter geen stemrecht). Agenda en stukken volgen via de mail bij de leden.